Исследовательская деятельность дошкольников в детском саду «ДИТИНА ВІДКРИВАЄ СВІТ»

18 Апр 2012, Автор: admin

Предлагаем Вашему вниманию описание опыта работы по организации исследовательской деятельности дошкольников в детском саду. Материал подготовлен воспитателем детского сада №161 г. Кривой Рог Коренухиной Елизаветой Викторовной.

Відділ освіти виконкому Інгулецької районної к місті ради. Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 161 м.Кривий Ріг. З досвіду роботи вихователя Коренухіної Є.В.

«ДИТИНА ВІДКРИВАЄ СВІТ» (Пізнання навколишнього світу щляхом дослідницької діяльності)

Досвід роботи вихователя Коренухіної Є.В. «Дитина відкриває світ» присвячений вивченню проблеми залучання дітей старшого дошкільного віку до пошуково-дослідницької діяльності та можливість використання в роботі педагогами дошкільного навчального закладу метод дослідження.

Досвід роботи рекомендований вихователям, які шукають шляхи розвитку у дітей старшого дошкільного віку спостережливості, пізнавальної активності, творчого мислення. Вихователь пропонує теми еврестичних бесід, спостережень, дослідів, план та матеріал гурткової роботи, прогулянки та заняття.

Педагоги багатьох поколінь прагнули здійснювати навчання за єдиними законами людської природи, коли прилучення до нових знань відбувається в тісній єдності з розвитком розумових сил, почуттєвої сфери і практичної діяльності дітей. Переконливішим стало розуміння того, що єдиним джерелом достовірних знань є досвід. Історія свідчить, що саме формування досвіду людини зобов’язане дослідницькому ставленню її до облаштованості свого існування, до вдосконалення трудової діяльності і багатства спілкування.

Дослідницька практика людини в набутті знань і досвіду формувала її пізнавальні здібності, розумову силу й творчі вміння.

Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Сучасний стан суспільства закликає молодь до активного виробничого й інтелектуального життя, задає високі темпи розвитку виробництва, будівництва, економіки, науки, підприємництва. Виховання і навчання працьовитої, вольової, активної, творчої особистості стало вимогою нового часу.

Є гарне слово «чому». З нього починається будь-яке відкриття. Перш ніж зрозуміти причину, з якої день змінюється ніччю, а літо — осінню, людина повинна була спитати: чому? Будь-яка наука починається з цього неспокійного слова.

Дошкільник поки що нічого не відкриває — йому перш за все потрібно взнати те, що відкрили до нього. І тут встають на його шляху багато-числені «чому». Чим їх більше, тим краще. Кожне «чому» допомогає йому зараз відкривати оточуючий його світ, як допомогало воно людям робити великі відкриття. Малюк бачить в житті те, що відкрила йому наука, а в науці шукає те, що незрозуміло йому в житті. І хоча повинно пройти ще багато часу, перш ніж дитина по-справжньому застосує ті знання, які вона отримала, вони і зараз допомагають їй у житті. Велика різнокольорова райдуга встала від горизонта до горизонту. Хлопчик дивиться на неї: красиво. Але не запитує: чому вона несподівано з’явилася в небі? Значить так потрібно, думає він. Зимового ранку вікно затягнуло льодяним візерунком з «листя» та «квітів». Хто ж його зна, чому це сталося? Так завжди буває в зимку, а чому? Не все одно — чому. Живе на світі така байдужа людина, вчить те, що розповідають педагоги і не шукає відповіді ні на яке запитання. Багато клопоту надає та дитина, в якої до всього виникає запитання: «Чому?» Вона запитує вихователів, батьків, знайомих… З такими дітьми важко, але й дуже цікаво працювати, вони не дають вихователю зупинятися в пошуку шляхів для покращення навчально-виховної роботи, застосування інноваційних технологій та здобутків передових науковців.

Дослідницька діяльність потребує використання відповідних дидактичних засобів і перспективного керування роботою дошкільників, що забезпечували спрямування їх діяльності на пошук пояснень і доказів закономірних зв’язків і відношень фактів і процесів.

Мета застосування дослідницької діяльності в роботі з дошкільниками — набуття дітьми досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності; об’єднати розвиток їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу й на цій основі формувати активну, компетентну, творчу особистість.

Для досягнення цієї мети потрібно сформувати стійкий інтерес дітей до пізнання світу і дослідницької діяльності, познайомити їх з дослідницькими уміннями і навичками, розуміння ціннісної ролі досліджень в удосконаленні знань людства.

Основні методи, що допомогають досягти поставленої мети, а саме:

дослідження — процес вироблення нових знань, один із видів пізнавальної діяльності;

експеремент — дослід, відтворення об’єкта пізнання;

конструювання — процес створення якогось плану, схеми, підбор потрібного приладу;

моделювання — дослідження яких-небудь явищ і процесів;

порівняння — зіставлення для встановлення схожості, розбіжності;

спостереження — цілеспрямоване сприйняття, зумовлене завданням діяльності;

узагальнення — висновок, що відображає основні результати.

Важливим елементом дослідницького методу вважаю проведення еврестичних бесід. Основою для них стали спостереження дітей, що організовувалися з метою збудження сумнівів, міркувань, творчих припущень.

Найбільш ефективними прийомами, що використосуються в еврестичних бесідах , є логічнізадачі та проблемні запитання, «Вечори Чомучок».

Робота дитини  організовується так, щоб із самого початку поступово підводити її до оволодіння методами пошукової діяльності.

Межі застосування дослідницького методу в навчанні дошкільників залежать:

—  від розвитку навчально-дослідницьких умінь і здібностей дітей;

—  від змісту навчального матеріалу;

—  його дидактичного значення.

Слід враховувати, що схильність дошкільників до дослідницької діяльності в значній мірі індивідуальна. Вона виявляється у своєрідності розвитку їхніх пізнавальних інтересів, здібностей, змісту й обсягу знань, спостережливості, пам’яті, уваги, гнучкості мислення, багатства уявлень, працьовитості, спроможності до відповідальної праці. Це становить відповідну вимогуробота з дітьми повинна носити особистісно орієнтований характер. І як шлях для вирішення цієї вимоги — це гурткова робота з дітьми.

Застосовуючи дослідницький підхід в навчанні, необхідно спрямовувати дітей на самостійний пошук нових знань і використання їх в умовах творчого навчання та в повсякденному житті. Важливе правило : не примушувати всіх дітей брати участь у експериментах; трохи відходити від вихованців, даючи їм змогу діяти самостійно; спостерігати за їхніми діями.

 


Дослідницька робота потребує використання відповідних дидактичних засобів непрямого і перспективного керування роботою дітей, що забезпечують їхню діяльність на пошук пояснень і доказів закономірних зв’язків і відношень фактів і процесів, що можна експериментально спостерігати.

Усі діти за своєю природою — дослідники. Дошкільнят завжди приваблюють спостереження за об’єктами та явищами навколишнього світу, природи, дослідження. Треба лише дібрати цікавий та доступний матеріал для дитячого дослідження та експериментування.

Організація елементарної самостійної пошукової діяльності вихованців розкрила широкі можливості для виховання в малюків інтересу до навколишнього життя, вивчення закономірностей та взаємозв’язків різніх об’єктів, їх вплив один на одного. Така діяльність допомагає дитині зрозуміти закони співіснування природи та людей, людей один з одним. В процесі виховання органічно поєднується раціональний та емоційний аспекти пізнання.

Діти засвоїли важливе правило: «Уважно дивись навкруги і частіше дивуйся!».

Н-д, озир-ніться, роздивіться. Знайдіть не менше п’яти предметів червоного (або жовтого, синього, чорного, зеленого) кольору; квадратної (круглої) форми; не менше трьох предметів, важчих за вас і кілька — менших за вашу долоню. Ці вправи діти можуть виконувати, ходячи по кімнаті або стоячи на місці — тільки за участю зору. Важливо, щоб варіантів відповідей було якомого більше. Такі вправи сприяють розвитку уваги, тактильної, зорової, асоціативної пам»яті, а також мислительних дій: порівняння, аналізу, узагальнення тощо.

Особливості співпраці педагога і дітей:

Вихователю слід орієнтуватися на розвиток дослідницької мотивації дітей, визначати зміст і рівень сформованості дослідницьких умінь і навичок. Йому необхідно враховувати взаємозв’язок всіх ліній розвитку дошкільників, послідовність засвоєння набутих знань, умінь і навичок.

Використання методів дослідницької діяльності в роботі з дітьми 6-го року життя допомогає вирішити низку спеціальних педагогічних завдань:

— оволодіння дошкільниками певним об’ємом необхідних знань для подальшого навчання у школі;

— застосовувати дослідження під час ознайомлення дітей з окремими явищами, процесами, фактими;

— формувати у дошкільників дослідницькі уміня та навички;

— прищеплювати інтерес до навчальних досліджень;

— формувати у дошкільників розуміння того, що їхнє навчання наближується до наукового пізнання;

— збагачувати творчі спроможності дітей на основі формування їхнього дослідниького досвіду;

— вивчати та аналізувати індивідуальні особливості вихованців, впливати на їх інтелектуальний розвиток і виховання.

Сучасна освіта покликана не просто давати знання, а й організовувати навчання, здатне підготувати дітей до перетворення знань в інструмент творчого освоєння світу.